top of page
קישוט מריחת צבע

קורסי בחירה ח

מרכז סחל"ב מעביר את אחריות הלמידה אל התלמידים !

האחריות בתעדוף הקורס תחול על התלמיד עצמו, ואנו ממליצים מנסיוננו המקצועי, שהתלמיד יתעדף את הקורסים הנבחרים באמצעות השיקולים הבאים:

 1. השקפה שנתית - התחשבות בתוכן ובמיומנויות הנרכשות לאורך כל השנה.

 2. העמקה – תעדוף קורס שנתי המזמן מעורבות בפרויקט.

 3. פיתוח  - בחירה במסלול בו פיתוח היכולת האישית של התלמיד היא המיטבית ביותר.

אנו מאמינים כי נכון לאפשר את הצגת הקורסים המוצעים, לתעדוף של התלמידים. בבסיס ההחלטה עומדת ההבנה שההעמקה בקורס שהוא מתחום דעת המעורר סקרנות ועניין בתלמיד, תהיה רחבה ועשירה יותר מאשר בקורס קבוע במערכת.

שלוש שנים שבניית המערכת ע"י התלמידים מוכיחה את עצמה. אנו ממשיכים בנוהל בחירת הקורסים זו השנה הרביעית במתכונת מלאה של בחירה! את הבחירה יבצעו התלמידים עד ה- 3.10.23 באתר סחל"ב. 

בחירת קורסים לכיתות ח'

יש לקחת בחשבון כי התעדוף של התלמידים יהווה את הבסיס לשיבוץ בקורסים אך למרכז ישנם שיקולים חינוכיים נוספים ולכן השיבוץ הסופי יאושר על-ידי חוות דעת של הצוות המקצועי.

עמדו עם העכבר על הסרטונים לצפיה או הקליקו עליהם להגדלה

בכל סמסטר נלמדים 3 קורסים, מתוכם שניים שנתיים ואחד סמסטריאלי, 
קורס שנתי "מסע פנימי חיצוני", קורס שנתי לבחירה ו-2 קורסי בחירה סמסטריאליים
לפיכך יש לבחור : קורס סמטריאלי עבור כל מחצית וקורס שנתי לבחירה.

כיתה ח'1 תלמד את הקורס "מסע פנימי חיצוני" במחצית א' בשיעור השני ובמחצית ב' בשיעור הראשון. על כן אופן הבחירה הוא כדלקמן: 

1 קורס עבור השיעור הראשון במחצית א'

1 קורס עבור השיעור השני  במחצית ב'

1 קורס שנתי עבור השיעור השלישי

כיתה ח'2 תלמד את הקורס "מסע פנימי חיצוני" בשיעור הראשון גם במחצית א' וגם במחצית ב'. לכן אופן הבחירה הוא כדלקמן: 

1 קורס עבור השיעור השני במחצית א'

1 קורס עבור השיעור השני  במחצית ב'

1 קורס שנתי עבור השיעור השלישי

שיעור ראשון (רק ח'1 בוחרים עבור מחצית א')

 • ויראלים - יותם

 • מכניקס - דרור

 • אמנות בתנועה - אורן עילם

 • רופאים צעירים - מיכל

שיעור שני (ח'1 בוחרים עבור מחצית ב', ח'2 בוחרים עבור מחצית א' ועבור מחצית ב')

 • הולכים לעיבוד - לירון בן ששון

 • אמנות בתנועה - אורן עילם

 • להבין את המטריקס - הילה

 • עולים לשידור - יותם

 • פיצוח צפנים - אורן גולן

 • כשעיצוב טקסטיל וטכנולוגיה נפגשים - לירן ששון

שיעור שלישי​ (קורס שנתי)

 • סדנה בוגרת - יונתן ודרור

 • מבארטר ועד ביטקוין - אורן גולן

 • סיירת טכנולוגית - אורן עילם

 • מועדון דיבייט - תום

 • מדעי ההתנהגות - מיכל

בחירת קורסים - עד ה-3.10.23

bottom of page